Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Hvorfor skal man skrive fremtidsfullmakt?

13/10/2023
Foto:

Å opprette fremtidsfullmakter har blitt mer og mer vanlig de siste årene. Vi ser ofte at det er en oppfatning om at man «bør» sette opp en fremtidsfullmakt, uten at man egentlig har klart for seg hva en fremtidsfullmakt er.  Hva er det som skiller en slik fullmakt fra vanlig vergemål?

Hva er en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakten er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at han eller hun på grunn av sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten. Fremtidsfullmakten er dermed en erstatning til fremtidig vergemål.

I en fremtidsfullmakt kan man, mens man fortsatt er mentalt oppegående, bestemme hvordan en selv og ens verdier skal bli ivaretatt når man i fremtiden ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Dette er jo også selve kjernen i hvorfor man bør opprette en fremtidsfullmakt. Du unngår at det offentlig tar avgjørelser på dine vegner dersom du i fremtiden ikke blir i stand til å gjøre dette selv. Vi ser at de fleste er mer komfortable med å selv bestemme hvem som skal ta avgjørelser på deres vegner og hva de kan ta avgjørelser om, og det er nettopp dette du kan sikre ved å opprette en fremtidsfullmakt.

Hva kan man regulere i en fremtidsfullmakt?

Det er stort sett opp til fullmaktsgiver å avgjøre innholdet i fremtidsfullmakten. Vergemålsloven § 80 setter noen skranker for hva det er adgang til å regulere, men ut over de begrensninger loven setter, har man relativt vide muligheter til å regulere det man selv ønsker.

Innholdet i fremtidsfullmaktene variere noe fra person til person, men man bør regulere hvem som skal være fullmektig og hvilke fullmakter denne eventuelt skal ha.

Hvem kan være fullmektig?

Man har selv anledning til å bestemme hvem som skal være fullmektig, så lenge vedkommende er myndig i det tidspunktet fullmakten trer i kraft. Det er fullmektigen som eventuelt skal ta avgjørelser på dine vegne når du ikke lenger kan gjøre dette selv. Vi ser at det er relativt vanlig å ha barna sine som fullmektiger, eventuelt en god venn eller annen nær familie. Fellesnevneren er at fullmektigen i de aller fleste tilfeller står fullmaktsgiveren nær, og er en som fullmaktsgiveren stoler på.

Hva skal fullmektigen ha anledning til å avgjøre på dine vegner?

Dette kan typisk være å få tilgang til fullmaktsgivers konti for å betale løpende utgifter og forpliktelser. Det kan være adgang for fullmektigen til å gi gaver og forskudd på arv på vegne av fullmaktsgiver, for eksempel til barn eller barnebarn. Videre, kan fullmektigen få tilgang til fullmaktsgivers helseopplysninger og journaler, noe som er med på å sikre at fullmektigen får best mulig grunnlag til å ta avgjørelser i medisinske spørsmål på vegne av fullmaktsgiver. Fullmektigen kan også gis fullmakt til å søke de pleie- og behandlingstilbud som fullmektigen anser for å være i fullmaktsgivers interesse. Fullmektigen kan også gis anledning til å avsette fast eiendom. Vi ser at mange ønsker det siste, istedenfor at fast eiendom kun blir en utgiftspost dersom fullmaktsgiver har flyttet på pleiehjem når fullmakten trer i kraft. Dette krever at fremtidsfullmakten er stadfestet gjennom Statsforvalteren.

Dette er bare noen eksempler, og innholdet i fremtidsfullmakten kan tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Det er verdt å merke seg at eksemplene som nevnes ovenfor, er eksempler på fullmakter en verge ikke i utgangspunktet vil ha etter vergemålsloven. Fremtidsfullmakten kan derfor gi videre fullmakter for fullmektigen enn det en verge ville hatt dersom det ikke er opprettet fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt har mange likhetstrekk med vergemål. Men, en fremtidsfullmakt lar fullmaktsgiver bestemme hvem som skal være vergen, rammen og innholdet i vergemålet, på et individuelt nivå før man blir vergetrengende. Dersom man ønsker dette, i motsetning til at det offentlige oppnevner en verge samt oppstiller rammene for vergemålet, bør man absolutt vurdere å opprette en fremtidsfullmakt.

Del gjerne