Skriv ditt testament på 5 minutter

Brukervilkår

Se også våre personvernsvilkår.

1.    ‍Generelt

Følgende vilkår gjelder all bruk av Arvekontoret AS sin tjeneste for arv og testamente; arv.no (heretter Tjenesten). Vilkårene gjelder for enhver bruker (heretter Bruker) av Tjenesten, inkludert tilhørende/underliggende tjenester. Ved å ta i bruk Tjenesten aksepterer Bruker vilkårene for bruk av Tjenesten. Bruker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med vilkårene før den tar i bruk Tjenesten. 

Tjenesten gir brukeren generell informasjon om arv og testamente, og gjør det mulig for bruker å opprette sitt eget testamente gjennom en tredjepartsløsning. Tjenesten kan kontakte alle Brukere av Tjenesten om Brukerens erfaringer med Tjenesten, men det er valgfritt for Brukerne å svare.

Tjenesten forplikter å til enhver tid gi Bruker tilgang den nyeste utgave av vilkårene for bruk av Tjenesten. Tjenesten forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk av Tjenesten uten forvarsel eller annen melding. En Bruker som har begynt å bruke Tjenesten under en tidligere utgave av tjenestevilkårene anses å akseptere en nyere utgave av tjenestevilkårene ved sin fortsatte bruk av Tjenesten. Om en Bruker ikke aksepterer de endrende vilkår for bruk av Tjenesten, må denne opphøre sin bruk av Tjenesten. 

Ved å godta og overholde vilkårene for bruk av Tjenesten har Bruker ervervet en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar begrenset lisens til å benytte Tjenesten. Tjenesten forbeholder seg den upåklagelige rett til å avgjøre om en Bruker har overholdt vilkårene for bruk av Tjenesten. 

Du må være fylt 18 år for å kunne skrive gyldig testamente. 

Merker som vises på Tjenesten sine nettsider inkluderer, men er ikke begrenset til «Arv.no», «Arvekontoret AS», og deres respektive logo, symboler, slagord og navn på prosjekter og produkt- og webdesign er varemerker tilhørende Tjenesten eller partnere. Beskyttelse følger etter reglene i Åndsverkloven, Markedsføringsloven, Designloven eller øvrig norsk rett, og kan ikke benyttes av andre uten godkjenning fra Tjenesten eller annen eier. Tjenesten gir imidlertid forhåndssamtykke til bruk av logoer eid av Tjenesten, til bruk for rent journalistiske formål. Tjenesten forbeholder seg retten til å når som helst trekke tilbake dette samtykket og kreve at bruken opphører.

2.    Tjenesten

Tjenesten gir brukeren generell informasjon om arv og testamente, og gjør det mulig for Bruker å opprette sitt eget testamente gjennom en tredjepartsløsning. Bruker er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon i opprettelsen av testamente, og at endelig testamente svarer til krav satt i Arveloven.

3.    Oppgjør for bruk av tjenesten

Det er kun enkeltpersoner som kan benytte tjenesten til å opprette sitt testament, ikke bedrifter, organisasjoner eller lignende.

Medlemskap, kundeforhold eller donasjon hos/til våre samarbeidspartnere etter avtale med den aktuelle samarbeidspartneren, kan dekke Brukerens bruk av tjenesten.

Korrekt pris på tjenesten oppgis til et hvert tidspunkt og i løpet av brukerreisen.

Tjenesten kan kun gi anonymisert informasjon om Bruker sin aktivitet på Tjenesten til den eller de av våre samarbeidspartnere som er tilgodesett, eller nevnt i testament.


4.    Brukerforpliktelser

Bruker er selv ansvarlig for egen bruk og aktivitet knyttet til Tjenesten. Tilsvarende gjelder for eventuell uautorisert bruk eller aktivitet gjennom egen brukeridentitet.  

Bruker er ansvarlig for at all informasjon oppgitt til Tjenesten, eller på annen måte gitt i forbindelse med Tjenesten, er korrekt og fullstendig. Dersom Bruker har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, er ikke Tjenesten ansvarlig for eventuelle følgefeil. Dersom det oppdages feil i Tjenesten skal Bruker umiddelbart varsle Tjenesten.

Bruker tildeler Tjenesten alle nødvendige rettigheter som er nødvendige for en leveranse av tjenesten. Bruker plikter til å avstå fra misbruk av Tjenesten, uanstendig eller støtende bruk, og fra enhver bruk som kan ansees som "spam". Bruker skal ikke selv, eller bidra til at andre, dekompilerer, tar fra hverandre eller misbruker programvare knyttet til Tjenesten.

Bruker plikter til å rapportere til Tjenesten, uten ugrunnet opphold, når den blir kjent med brudd på de her gitte vilkår eller lovligheter etter norsk lov.

Eventuelle brudd på bestemmelsene er ansett som vesentlig mislighold av vilkårene for bruk.

Når du kjøper et dokument via Tjenesten, vil du motta en link til dokumentet på epost som du må bruke innen 2 -to- måneder. Av sikkerhetsgrunner vil linken kun være gyldig i 7 dager, men du kan be om en ny link etter dette tidspunktet. Du er selv ansvarlig for å lagre dokumenter du har lagd og/eller fått signert. Tjenesten og våre partnere lagrer ikke dokumentene du lager eller signerer for deg.

Ved å bruke Tjenesten, samtykker du til å motta kommunikasjon relevant for din bruk av Tjenesten elektronisk. Du er enig i at kommunikasjon mellom oss og deg vil skje elektronisk, enten ved at du bruker Tjenesten, sender oss e-post eller chatter med oss, eller ved at vi publiserer beskjeder på Tjenesten eller kommuniserer med deg via e-post.

5.    Ansvarsfraskrivelse/forpliktelse

Tjenesten leveres «as is». All bruk av Tjenesten skjer på Brukers egen risiko. Bruker av Tjenesten er selv ansvarlig for å oppfylle de forpliktelser den har påtatt seg gjennom sin bruk av Tjenesten. Under ingen omstendighet er Tjenesten ansvarlig for en Brukers manglende evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor andre.

Ved å ta i bruk Tjenesten plikter Bruker å beskytte Tjenesten og dens partnere fra alle krav mot disse som er en direkte eller indirekte følge av Brukers mislighold av de her gitte vilkår eller brudd på norsk lov.

Tjenesten er ikke ansvarlig for innhold hentet fra eller knyttet til et tredjeparts nettsted, som er knyttet opp til Tjenesten.

Tjenesten er ikke ansvarlig for indirekte skader eller tap, inkludert – men ikke begrenset til – tap av fortjeneste; tap av data; tredjepartstap; og andre indirekte tap eller skader. Selskapets samlede ansvar skal aldri overstige 1000 – tusen – NOK.

6.    Mislighold/terminering

Mistanke om mislighold av de her angitte vilkår eller brudd på norsk lov vil medføre stenging eller frysing av brukers brukerprofil. Tjenesten har den upåklagelige rett til å avslutte brukerkontoer etter Tjenestens eget skjønn.

Tjenesten forbeholder seg retten til og når som helst avslutte Tjenesten, uten forvarsel eller annen melding. Opphør av Tjenesten kan skje helt eller delvis. Tjenesten er under ingen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skader som Bruker eller annen juridisk person lider som følge av slik opphør av Tjenesten.

7.    Generelt

Dersom vilkårsbestemmelsene blir funnet ugyldig, skal den aktuelle bestemmelse begrenses eller elimineres, slik at vilkårene forøvrig kan tre i kraft.


Som bakgrunnsrett beskyttes norsk rett.


Oslo tingrett er verneting for tvister.


Sist oppdatert: 15.07.20.