Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Brukervilkår

Se også våre personvernsvilkår.

Brukervilkår

1. Innledning

Arv.no er en tjeneste som tilbys av Arvekontoret AS, org.nr. 918 410 716, heretter også «arv.no», «vi», «vår» eller «oss». Vi er en leverandør av en teknisk plattform som hjelper brukeren med utforming av dokumenter (heretter «dokumentplattform»). Vi tilbyr ikke juridisk rådgivning. For dette henviser vi til advokatene vi samarbeider med.

Denne siden forklarer vilkårene for bruk av vår tjeneste, og inneholder viktig informasjon om dine juridiske rettigheter og plikter. Ved å bruke vår dokumentplattform arv.no, godtar du disse vilkårene. Lovgivning som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere vil supplere denne avtalen.

Du er selv ansvarlig for innholdet i ditt testament eller fremtidsfullmakt og at disse oppfyller til enhver tid gjeldende lover og regler. Har du behov for å rådføre deg med advokat, anbefaler vi deg å kontakte en av advokatene vi samarbeider med.

2. Vilkår for å bruke tjenesten

Les denne brukeravtalen nøye. Den inneholder informasjon om dine juridiske rettigheter, og dekker områder som behandling av personopplysninger, ansvarsbegrensninger og løsning av eventuelle tvister.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om innholdet i avtalen.

For å kunne bruke eller få tilgang til vår dokumentplattform arv.no må du godta vilkårene i denne avtalen. Dette innebærer at du også godtar at vi behandler dine personopplysninger, slik denne behandlingen er beskrevet i vår personvernerklæring.

3. Bruker av tjenestene

3.1. Tilgang til tjenesten

For å bruke tjenestene, må du registrere deg som bruker. Ved fullført registrering får du en egen brukerprofil («din profil») som tilhører deg personlig.

Du er ansvarlig for brukerprofilen og all aktivitet på den.

3.2. Bevar kontoens trygghet

Vennligst beskytt brukerprofilen din og sørg for at andre ikke har tilgang til brukernavnet eller passordet ditt. Du er alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til ditt passord.

Vi er ikke ansvarlig for handlinger eller mangler på brukerens side i forbindelse med brukerprofilen din. Du må varsle oss øyeblikkelig hvis du vet eller har noen grunn til å mistenke at brukerprofilen eller passordet ditt er blitt stjålet, eller det på annen måte foreligger faktisk eller mistenkt uautorisert bruk av brukerprofilen din.

4. Brukerinnhold

4.1 Hvordan brukerinnholdet blir til

Når du er logget inn på din brukerprofil har du tilgang til dokumentplattformen arv.no, og til den såkalte «testamentbyggeren» og «fremtidsfullmaktsbyggeren».

Testamentbyggeren og fremtidsfullmaktsbyggeren er automatiserte verktøy som på bakgrunn av dine opplysninger og valg oppstiller forslag til testament og/eller fremtidsfullmakt. 

Testament som genereres med verktøyet er ikke et gyldig testament. For at testamentet skal bli gyldig må du laste det ned og deretter skrive det ut for signatur fra testator og vitner. For nærmere informasjon om hva som skal til for at testamentet skal bli gyldig vises det til arveloven. Fremtidsfullmakt må også skrives ut og undertegnes av to vitner for å være gyldig. 

I tillegg gjelder følgende: 

4.2 I tilfelle tvist om innhold i testament eller fremtidsfullmakt

Arv.no er ikke ansvarlig for resultatet ved bruken av våre tjenester, herunder innholdet i et testament eller fremtidsfullmakt og om det juridisk er i overenstemmelse med til enhver tid gjeldende lovgivning.

Testament eller fremtidsfullmakt som er utarbeidet ved hjelp av våre verktøy regnes som brukerinnhold som du selv står ansvarlig for.

Vi fraskriver oss alt ansvar relatert til brukerinnhold, inkludert unøyaktighet, juridiske eller faktiske feil, uanstendighet mv.

4.3 I tilfelle tvist med andre

Vi er ikke å regne som part i tilfelle det oppstår tvist mellom deg og andre personer som følge av bruken av våre tjenester.

4.4 Brukerinnhold som lagres på din bruker

Ditt brukerinnhold forblir ditt, og du kan velge om det skal lagres på brukeren. Ved senere innlogging på din brukerprofil vil du da kunne gå inn og fortsette eller endre på tidligere påbegynt eller ferdigstilt testament eller fremtidsfullmakt. Ved endringer er det viktig å overholde lovverkets krav til signatur fra vitner for at testamentet eller fremtidsfullmakten fortsatt skal være gyldig. 

Du kan når som helst slette din bruker med tilhørende data. Det henvises til personvernerklæringen for mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.

5. Avtaleinngåelse og levering

Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til oss.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Tjenesten er levert når den er gjort tilgjengelig for deg på det avtalte leveringstidspunktet.

6. Pris og betaling

Prisen for tjenesten følger av den til enhver tid gjeldende prisliste for levering av våre tjenester. 

Eventuell betaling for bruk av våre tjenester gjennomføres på det tidspunkt som partene har avtalt ved med den løsningen du selv velger. Det kan være gjennom nettbank ved betaling med BankID, Vipps eller andre betalingsformer som vi har tilgjengelig til enhver tid.

7. Avbestilling og angrerett

Du kan avbestille tjenesten før den blir levert. Vi kan i slike tilfeller kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen.

Du har i tillegg 14 dagers angrerett fra den dagen avtalen inngås, så sant avtaleinngåelsen har skjedd utelukkende ved hjelp av fjernkommunikasjon eller utenfor vårt faste utsalgssted.

Du kan bruke angreretten ved å gi beskjed til oss innen 14 dager fra dagen etter avtalen ble inngått. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten har blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrerett gjelder ikke for tjenester som er levert helt eller delvis, forutsatt at du uttrykkelig har samtykket til at levering skjer før utløpet av angrefristen på 14 dager, og erkjent at du må betale for det som blir levert.

8. Bruk av tjenester og tilgjengelighet

Selv om vi anstrenger oss innenfor rimelighetens grenser for å holde tjenestene tilgjengelige til enhver tid, kan det hende at tjenestene ikke er tilgjengelige fra tid til annen på grunn av omstendigheter slik som planlagt vedlikehold eller hendelser utenfor vår kontroll. Du forstår og samtykker i at det kan være avbrudd i tjenestene og / eller bruk av og / eller tilgang til din profil på grunn av slike omstendigheter.

9. Forsinket levering

Dersom vi ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du enten holde vederlag tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss.

Du må gi melding til oss om krav som fremsettes som følge av forsinkelse. Krav kan tapes etter alminnelige regler om passivitet hvis du venter så lenge med å gi melding at det ville virke illojalt overfor oss å gjøre krav gjeldende. Retten til å gjøre krav gjeldende kan tapes også etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Du har bevisbyrden for at krav er blitt gjort gjeldende, og melding om dette bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

9.1 Tilbakeholdsrett

Du kan holde tilbake vederlag for å dekke krav som følge av forsinket levering fra vår side, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

9.2 Oppfyllelse

Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse av avtalen. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller avtalen. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse.

9.3 Heving

Dersom vi ikke leverer på tidspunktet som er avtalt mellom partene, kan du heve kjøpet dersom tjenesten heller ikke blir levert uten unødig opphold eller innen en tilleggsfrist som partene uttrykkelig har blitt enige om

Du kan heve kjøpet umiddelbart hvis vi nekter å levere tjenesten eller det er klart at vi ikke kommer til å levere. Tilsvarende gjelder hvis det er avtalt eller fremgår klart av omstendighetene at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende for deg, og vi ikke har levert til riktig tid.

9.4 Erstatning

Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom vi godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor vår kontroll som vi ikke med rimelighet kunne tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som du er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Som tap regnes også at du påføres en konkret og ikke ubetydelig ulempe ved kontraktsbruddet. 

Du kan ikke kreves erstatning for tap som følge av personskade eller for tap i næringsvirksomhet.

10. Mangel ved tjenesten

Tjenesten vil kunne ha en mangel dersom den ikke er i samsvar med det som er avtalt om blant annet art, mengde, kvalitet, veiledning og kundeservice.

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du enten holde vederlag tilbake, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss.

Du må gi oss melding om krav som fremsettes som følge av mangelen. Krav kan tapes etter alminnelige regler om passivitet hvis du venter så lenge med å gi melding at det ville virke illojalt overfor oss å gjøre krav gjeldende. Retten til å gjøre krav gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Du har bevisbyrden for at krav er blitt gjort gjeldende, og melding om dette bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

10.1 Tilbakeholdsrett

Du kan holde tilbake vederlag for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

10.2 Retting eller omlevering (avhjelp)

Du kan kreve at en mangel rettes eller at en tilsvarende ytelse uten mangel blir levert. Vi kan motsette oss krav om dette dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller påfører oss urimelige kostnader. 

Uavhengig av hva du ønsker, står vi fritt til å velge om avhjelp skal skje gjennom at en mangel rettes eller ved at det leveres en tilsvarende ytelse uten mangel (omlevering), så sant dette skjer innen rimelig tid og ikke medfører en kostnad eller vesentlig ulempe for deg.

Dersom retting eller omlevering ikke skjer innen rimelig tid, eller medfører en kostnad eller vesentlig ulempe for deg, kan du avvise dette.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan vi tilby retting eller omlevering hvis tilbud om dette fremsettes uten opphold. 

Du kan likevel kreve prisavslag eller heving umiddelbart hvis mangelen etter sin art er så alvorlig at det ikke er rimelig å forvente at du skal godta et avhjelpstilbud. 

10.3 Prisavslag

Hvis mangelen ikke rettes eller ytelsen ikke omleveres, kan du kreve et prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom ytelsens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

10.4 Heving

I stedet for å kreve prisavslag kan du heve avtalen, med mindre vi beviser at mangelen er uvesentlig.

10.5 Erstatning

Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av mangelen.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som du er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Som tap regnes også at du påføres en konkret og ikke ubetydelig ulempe ved kontraktsbruddet. 

Du kan ikke kreves erstatning for tap som følge av personskade eller for tap i næringsvirksomhet.

11. Kontraktsbrudd fra kjøper

Etter at tjeneste er levert, blir du ikke fritatt fra å betale for denne selv om du leverer innholdet tilbake til oss. 

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller gjeldende lovgivning, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi holde ytelsen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning og rente fra deg. 

11.1 Tilbakeholdsrett 

Dersom du ikke betaler på avtalt tidspunkt, kan vi holde ytelsen tilbake eller stanse videre levering inntil du betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet. 

11.2 Oppfyllelse 

Vi kan fastholde avtalen og kreve at du betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i betalingsformidlingen eller andre forhold utenfor din kontroll som du ikke kan overvinne.

Er tjenesten ennå ikke levert, tapes retten til å kreve oppfyllelse hvis vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

11.3 Heving

Vi kan heve avtalen på grunn av forsinket betaling eller annet vesentlig kontraktsbrudd fra din side. Fastsetter vi en rimelig tilleggsfrist for betaling og du ikke betaler innen denne fristen, kan vi heve kjøpet.

Vi forbeholder oss retten til å heve avtalen også i tilfeller hvor du har fått levert tjenesten.

11.4 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11.5 Erstatning

Vi kan kreve erstatning for det tapet vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din side. Dette gjelder likevel ikke så langt du godtgjør at kontraktsbruddet skyldes stans i betalingsformidlingen eller en annen hindring utenfor din kontroll som du ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som vi er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Hindres du i å oppfylle avtalen til rett tid, skal du melde fra til oss om dette. Får vi ikke en slik melding innen rimelig tid etter at du fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan vi kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om meldingen hadde blitt gitt i tide. 

12. Personopplysninger, sikkerhet og konfidensialitet

Det er utarbeidet en egen personvernerklæring som inngår i denne brukeravtalen, se punkt 2 over.

Når du samtykker til denne brukeravtalen samtykker du samtidig til innholdet i personvernerklæringen og at vi kan behandle dine personopplysninger slik som beskrevet der.

Arv.no sikrer at personopplysninger ikke blir delt med noen uten ditt samtykke eller dersom lovgivning pålegger oss det.

12.1 Driftssikkerhet

Tilgang til server og sikkerhetshåndtering er begrenset til et antall navngitte personer innenfor vår kontroll. Alt personell med tilgang er bundet av fortrolighetsavtaler.

12.2 Datasenter og nettverkssikkerhet

All kommunikasjon med serverne våre er kryptert ved å bruke bransjestandard HTTPS over offentlige nettverk for å sikre trafikk mellom brukere og våre tjenester.

12.3 Søknadssikkerhet

Vi tester jevnlig mot sikkerhetstrusler og utfører interne sikkerhetsrevisjoner for å søke etter sårbarheter.

13. Immaterielle rettigheter

Arv.no er beskyttet av norsk åndsverklov.

Vi innehar alle immaterielle rettigheter relatert til våre tjenester. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til programvare og kildekode, samt rett til patenter, designrettigheter og varemerker.

Ingenting i denne avtalen skal tolkes som en overføring av slike rettigheter til brukeren eller andre.

14. Elektronisk kommunikasjon

Ved å bruke tjenestene godtar du å motta visse beskjeder i forbindelse med tjenestene. Du samtykker til at all kommunikasjon mellom oss skjer ved hjelp av elektroniske midler, enten du bruker tjenestene eller sender oss e-post. For kontraktsmessige formål samtykker du til (i) å motta kommunikasjon fra oss i elektronisk form; og (ii) samtykker til at alle tjenestevilkår, avtaler, kunngjøringer, og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk sidestilles med en skriftlig papirkopi av samme kommunikasjon.

15. Avtalens opphør

Bruken av tjenester avsluttes når du selv ønsker det.

Så lenge du har en brukerkonto, og det ikke er gitt beskjed om noe annet, vil avtaleforholdet bestå. Du kan når som helst si opp avtalen. Dette gjør du ved å slette din bruker eller gi oss beskjed via kundeservice. Hvis avtalen med oss blir sagt opp, vil du ikke lenger ha tilgang til bruk av tjenesten. Som utgangspunkt må man opprette en ny bruker dersom du på nytt ønsker å ta i bruk tjenesten.

16. Endringer i denne brukeravtalen

Du vil bli varslet om større endringer i vilkårene. Du har ansvaret for å gjennomgå vilkårene og å holde deg informert om endringer.

17. Støtte

Skulle det oppstå et problem eller være spørsmål ved tjenesten, er vi klare til å svare på spørsmålene dine via e-post. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig. E-post sender du til kontakt@arv.no.

18. Tvisteløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling: Se https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også benyttes for å inngi en klage. Dette er særlig relevant dersom kjøper forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/consumers/odr